การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

จัดทำหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, ผู้ประจำรถ และจัดทำคู่มือและสื่อการสอนการอบรม

ขั้นตอนการให้บริการ
การอบรมทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักสูตรระยะยาว 1เดือน ,2 เดือน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 10 ชั่วโมง


หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
การอบรมทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักสูตรระยะยาว 1 เดือน ,2 เดือน
รวมระยะเวลาหลักสูตร 1 เดือน 57 ชม. ,        หลักสูตร 2 เดือน 82 ชม. 
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 10 ชั่วโมง 
รวมระยะเวลา 13 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม
  -