การรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนขนส่งทางบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่ง 
จัดอบรมและทดสอบผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่งในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรระยะเวลา 1 เดือนและ 2 เดือน และหลักสูตรนอกเวลาราชการ (10 ชั่วโมง) 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการให้บริการ
  -

หลักฐานที่ใช้
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนการขนส่งต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและโรงเรียนการขนส่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก 9 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 )
2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ (ให้นำตัวจริงมาแสดงและถ่ายเอกสารมาด้วย 1 ฉบับ)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ให้นำตัวจริงมาแสดงและถ่ายเอกสารมาด้วย 1 ชุด)
4. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิแสดงวุฒิการศึกษา (ให้นำตัวจริงมาแสดงและถ่ายเอกสารมาด้วย 1 ชุด)
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 (ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร)
6. การค้ำประกัน ผู้สมัครจะต้องจัดให้มีการค้ำประกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการใน ระหว่างฝึกหัดขับรถ ดังนี้ 
โดยบุคคลตามข้อหนึ่งข้อใดในตอนท้ายนี้ ต้องมาทำสัญญาค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัว 
     - ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
     - ตำรวจ ตั้งแต่ยศนายดาบตำรวจขึ้นไป ทหารอากาศ ตั้งแต่ยศพันจ่าอากาศเอกขึ้นไป ทหารบก ตั้งแต่ยศจ่าสิบเอกขึ้นไป ทหารเรือ ตั้งแต่ยศพันจ่าเอกขึ้นไป 
     - พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า และมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท โดยมีหนังสือรับรองเงินเดือน และการปฏิบัติงาน 
     - พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่ง ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท โดยมีหนังสือรับรอง เงินเดือนและการปฏิบัติงาน 
     - พนักงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยมีหนังสือรับรองเงินเดือนและการปฏิบัติงาน 
   6.1 วางเงินค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท สำหรับหลักสูตรระยะยาว 1 เดือนและ 2 เดือน ส่วนหลักสูตรนอกเวลาราชการ (10 ชม.) ต้องวางหลักค้ำประกัน 3,000 บาท ในวันสมัครเรียน และจะถอนได้เมื่อสิ้นสุดการฝึก และไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ 
7. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะยาว 1 เดือน 800 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะยาว 2 เดือน 1,200 บาท 
9. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนอกเวลาราชการ (10 ชม.) 400 บาท

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะยาว 1 เดือน 800 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะยาว 2 เดือน 1,200 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนอกเวลาราชการ (10 ชม.) 400 บาท