การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนส่งเสริมคุณธรรม รายงานการกำกับติดตาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนicon_new มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เอกสารประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2562 การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2561 การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2560 
การคัดเลือกคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2559

เอกสารเผยแพร่จากการสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงคมนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

เอกสารเผยแพร่จากการสัมมนาโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงคมนาคม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม 


โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาถ่ายทอดยุทธศาสตร์และปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

เอกสารการบรรยายโครงการจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (25 ส.ค. และ 27 ส.ค. 2558)
สาระละครส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565icon_new
สื่อมัลติมีเดีย (Animation)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สื่อวิทยุ (เสียงตามสาย)