ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สปค.       จท.       ขบ.       บพ.
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558
- ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556
  - ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2555

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

ทล.   ทช.   สนข.    
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
 
ปี พ.ศ. 2555
   

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548