ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คค.       สปค.       จท.       ขบ.
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
       
    ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556
  ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555

 

 

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548

 

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548

 

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548

ทล.   ทช.   สนข.   บพ. 
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
 
ปี พ.ศ. 2555
 
ปี พ.ศ. 2555 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

- ปี พ.ศ. 2553
- ปี พ.ศ. 2552
- ปี พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2550
- ปี พ.ศ. 2549
- ปี พ.ศ. 2548

 

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548