ผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ คค. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

2. สรุปวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของ คค. ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จ/ผลผลิต/ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   3.1 งบแผ่นดิน
         ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2554
         ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
   3.2 งบรัฐวิสาหกิจ
         ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2554
         ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555

4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   4.1 สปค. และ สนข
         รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2554
         รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
   4.2 ทางบก
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 1) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 1) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 1) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 2) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 2) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ 2) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
   4.3 ทางน้ำ
         รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
   4.4 ทางราง
         รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2554
         รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555
   4.5 ทางอากาศ
         รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2554
         รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2555
         รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2555


โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม