ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ไตรมาส 4
- รายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ไตรมาส 3
1.1 สปค. และ สนข
- รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
1.2 ทางบก
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. และ กทพ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (บขส.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขสมก.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวง ของ ทล. ทช. และ กทพ. ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2556
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญด้านทางหลวง ของ กทพ. ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2556
- สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวง ของ ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1
1.3 ทางน้ำ
- รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ เดือนธันวาคม 2556
1.4 ทางราง
- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
1.5 ทางอากาศ
- รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2557
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (บพ.)
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ทอท.)
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (บกท.)
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (บวท.)
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สนย.)

นโยบายและแผน ไตรมาสที่ 1
- ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือนธันวาคม 2556
- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญ


โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม