การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

            สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินการออกเป็นประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
:: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
:: รายงานการติดตามการดำเนินการ เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของส่วนราชการ ซึ่งได้มีการยึดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย โดยได้ดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้    

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และการพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนและทิศทางประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ (Collaborate) แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2. ด้านความปลอดภัย

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายจากทุกภาคส่วน และภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานฯ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แลละสามารถเสนอมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ได้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้เป็นสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดสินใจ ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
- ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5

3. ด้านการต่างประเทศ

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป (Consult)
- เผยแพร่เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และครั้งที่ 24 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
(เปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 )

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ

3. ร่างพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการบินเชื่อมจุดในประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]
4. ร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน
[Download File : Thai Version / English Version]

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

1. ร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
[Download File : Thai Version / English Version]
2. ร่างพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
[Download File : Thai Version / English Version]

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนแม่บท ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรวม 14 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวนรวม 214 คน เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
รายงานการติดตามการดำเนินการ เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. ด้านการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

    ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ผู้เสนอกฎหมายพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายเพื่อเป็นการกลั่นกรองก่อนการเสนอร่างกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ความในมาตรา 77 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องก่อนการตรากฎหมายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ทุกขั้นตอนเท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการตรากฎหมาย ทุกขั้นตอน

    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตราร่างกฎหมายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม โดยเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านทาง Website กระทรวงคมนาคม ในระหว่างวันที่ 2 – 17 เมษายน 2564

    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมคมนาคม


หน่วยงานอื่นๆ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

------------------------------------------------------------------
:: ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อกระทรวงคมนาคม ::
:: ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ::