การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สปค.

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)
ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562) ของ สปค.