ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

รายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวมโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ไตรมาสที่ 4/2560
ด้านนโยบายและแผน
ด้านการขนส่งทางบก
- ด้านการขนส่งทางน้ำ
- ด้านการขนส่งทางราง
ด้านการขนส่งทางอากาศ

รวมโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ไตรมาสที่ 3/2560
ด้านนโยบายและแผน
ด้านการขนส่งทางบก
ด้านการขนส่งทางน้ำ
- ด้านการขนส่งทางราง
ด้านการขนส่งทางอากาศ

รวมโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ไตรมาสที่ 2/2560
- ด้านนโยบายและแผน
- ด้านการขนส่งทางบก
- ด้านการขนส่งทางน้ำ
- ด้านการขนส่งทางราง
- ด้านการขนส่งทางอากาศ