ติดต่อเรา

ติดต่อ สำนักงานรัฐมนตรี

- งานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3019
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3090
- กลุ่มงานประสานการเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3094
- กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3080
- กลุ่มงานช่วยอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3121