ผู้บริหาร


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


นางสาวอนุรักษ์ ศรีสุระ
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

ปรับปรุงข้อมูล กันยายน 2563

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อผู้บริหาร