คมนาคม กับ AEC

คมนาคมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ปัจจุบัน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ (พม่า) ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีแดงหมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัต สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวิสัยทัศน์รวมของ ผู้นําอาเซียน คือการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาที่ชัดเจน และ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเมื่อปี 2551 อาเซียนได้จัดทํากฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญอาเซียนเพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก

ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลัก) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลัก) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยประสานงานหลัก) โดยอาเซียนได้จัดทําแผนงาน (Blueprint) สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแต่ละเสา ซึ่งผู้นําอาเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ในปี 2552 ไทยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก และผู้นําอาเซียนได้รับรองแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียนในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ในปี 2553 ซึ่งระบุ ความเชื่อมโยงใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านกายภาพ อาทิการพัฒนาเครือข่ายด้านคมนาคม ความเชื่อมโยงด้านสถาบัน อาทิ การทําให้กฎระเบียบด้านการข้ามแดนต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน และ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนรู้จักกันและเข้าใจกันมากขึ้น

การเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงคมนาคม

ในส่วนของภาคการขนส่ง รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการขนส่ง ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ที่ประชุมได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการบรูไน 2555-2558 (Brunei Action Plan 2011-2015) ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานด้านการขนส่งของอาเซียนระยะ 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ และระยะเวลาดำเนินการสำหรับการรวมกลุ่มด้านการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ/ศักยภาพการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งด้านการค้า การบริการ และการไปมาหาสู่กันของประชาชนในภูมิภาค

กระทรวงคมนาคมได้เตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดทำแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการเครือข่ายการขนส่งของไทยเข้ากับเครือข่ายของอาเซียน และใช้ระบบการขนส่งเป็นตัวชี้นำและกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค

เป้าหมายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อภูมิภาครองรับ AEC

การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการสัญจรระหว่างกันสะดวกมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์


ข้อมูลโดย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม