บริการประชาชน

การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ / เปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือ

ให้บริการเปลี่ยนเครื่องยนต์, ขนาดตัวเรือ

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องยนต์, ขนาดตัวเรือ
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง
3. เก็บค่าธรรมเนียม
4. บันทึกรายการในใบอนุญาตใช้เรือ,ใบทะเบียนเรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบทะเบียนเรือไทย
4. ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ, ค่าเครื่องยนต์, ค่าแรงการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-