บริการประชาชน

การขอใบอนุญาตใช้เรือ

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก

ขั้นตอนการให้บริการ

ยยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง
3. ตรวจสอบชื่อเรือ / ให้หมายเลข / เก็บค่าธรรมเนียม
4. บันทึกรายการในสมุดทะเบียนเรือ / ออกใบอนุญาตใช้เรือ / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-