บริการประชาชน

การขอจำนองเรือไทย

ให้บริการแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะจำนองเรือไทย

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการจำนองเรือไทย
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานนาย ทะเบียนอนุมัติเก็บค่าธรรมเนียม
3. จัดทำสัญญาจำนองเรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

ฝ่ายผู้จำนอง (บุคคลธรรมดา)
1. คำร้องแก้กรรมสิทธิ์เรือ บ.66, ก.5, แบบ บ.64
2. ใบทะเบียนเรือไทย
3. หนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ได้ปิดอากรถูกต้องแล้ว
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ขายเรือของคู่สมรส
7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ให้ความยินยอม
8. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ในกรณีสมรส)
9. สำเนาใบหย่าในกรณีหย่า (ในกรณีหย่า เอกสารตามข้อ 6, 7, 8 ไม่ต้องใช้)
ฝ่ายผู้จำนอง (นิติบุคคล)
1. ใบทะเบียนเรือไทย
2. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทให้ขายเรือ
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4. วัตถุประสงค์รับรองจากกรมทะเบียนการค้า
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
ฝ่ายผู้รับจำนอง (บุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
ฝ่ายผู้รับจำนอง (นิติบุคคล)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. วัตถุประสงค์รับรองการจดทะเบียนบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองให้เพิ่ม
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-