บริการประชาชน

การขอแก้กรรมสิทธิ์เรือที่ขนาดตามที่กำหนดใน ป.พ.พ. มาตรา 456

ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปี

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปี
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง
3. เก็บค่าธรรมเนียม
4. บันทึกรายการในใบอนุญาตใช้เรือ / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-