บริการประชาชน

การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเรือใหม่และ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปี เรือทุกลำต้องได้รับการตรวจสภาพเรือก่อนเพื่อขอออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อนำไปยื่นขอจดทะเบียนเรือใหม่หรือขอต่อใบอนุญาตใช้เรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางน้ำฯ ออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือต้องยื่นคำร้องที่สำนักมาตรฐานเรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องที่ ส่วนตรวจสภาพเรือ สำนักมาตรฐานเรือ โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (แบบ ก.5) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา
1. ประชาชนยื่นคำร้อง ด้วยแบบฟอร์ม ก.5
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอ ผอ.สมร. เพื่อส่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ / นัดหมายเพื่อทำการตรวจเรือ
3. เจ้าพนักงานตรวจเรือทำการตรวจเรือ
3.1 ออก ร.25 ให้ดำเนินการแก้ไข
4. บันทึกรายการ / สั่งเก็บค่าธรรมเนียม / ลงนาม / ออกใบสำคัญรับรองการตรวจ
5. ประชาชนรับใบสำคัญรับรอง

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ (กรณีต่ออายุ)
5. สำเนาใบสำคัญรับรองประจำเรือ ฉบับเดิม (กรณี ต่ออายุ)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

1. ช่วงยื่นคำขอ- 1 ขั้นตอน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
2. ช่วงดำเนินการจบแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย)- 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 3 วัน

ค่าธรรมเนียม

-