บริการประชาชน

การตรวจเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว

การตรวจเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว

สำหรับผู้ที่ซื้อเรือจากต่างประเทศเพื่อจดทะเบียนเรือไทย โดยต้องให้เจ้าพนักงานตรวจเรือไปทำการตรวจเรือ ณ ประเทศที่มีการซื้อขายส่งมอบเรือเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องที่ ส่วนตรวจสภาพเรือ สำนักมาตรฐานเรือ ตามแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (แบบ ก.5) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจเรือเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว
1. ประชาชนยื่นคำร้อง ด้วยแบบฟอร์ม ก.5
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอ ผอ.สมร. เพื่อส่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือ / นัดหมายเพื่อทำการตรวจเรือ
3. เจ้าพนักงานตรวจเรือทำการตรวจเรือ
3.1 ออก ร.25 ให้ดำเนินการแก้ไข
4. ตรวจการส่งมอบเรือ / ลงนาม / ออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว
5. ประชาชนรับใบสำคัญรับรอง

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-