บริการประชาชน

การขอออกใบอนุมัติแบบแปลนเรือ

การขอออกใบอนุมัติแบบแปลนเรือ

สำหรับผู้ที่ต่อเรือใหม่ที่มีความยาวเกิน 24 เมตร ขึ้นไป เจ้าของเรือต้องยื่นคำร้องและส่งแบบแปลนตามที่กำหนดไว้ แบบละ 3 ชุด ต่อสำนักมาตรฐานเรือเพื่ออนุมัติแบบแปลนก่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องที่ส่วนตรวจแบบเรือ สำนักมาตรฐานเรือ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุมัติแบบแปลนเรือ
1. ประชาชนยื่นคำร้อง ด้วยแบบฟอร์ม ก.5 พร้อมแบบแปลนเรือ 3 ชุด
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอ ผกบ. เพื่อส่ง วิศวกร ดำเนินการ
3. วิศวกรตรวจแบบแปลนเรือ
3.1 ไม่อนุมัติตามแบบที่ยื่น/ ประชาชนรับแบบคืน
3.2 ประทับตรา /รับรองแบบแปลน/บันทึกรายการ/วิศวกร ออกใบแจ้งผลการอนุมัติแบบ
4. เสนอ ผกบ. / ผตร. อนุมัติ
5. ประชาชนรับแบบแปลนและใบแจ้งผลการอนุมัติ

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. แบบแปลนเรือตามระเบียบการยื่นอนุมัติแบบแปลน ที่จะขออนุมัติ จำนวน 3 ชุด

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

1. ช่วงยื่นคำขอ- 1 ขั้นตอน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย)- 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 4 วัน 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-