บริการประชาชน

การขอหนังสือมอบอำนาจให้สถาบันจัดชั้นเรือ Classification Society ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองประจำเรือ Ship Certificate ต่างๆ แทน

การขอหนังสือมอบอำนาจให้สถาบันจัดชั้นเรือ

ให้บริการออกหนังสือมอบอำนาจให้สถาบันจัดชั้นเรือ Classification Society ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองประจำเรือ Ship Certificate ต่างๆ แทน

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ เท่านั้น โดยใช้แบบคำร้องทั่วไป(แบบ ก.5) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
2 หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
4 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-