บริการประชาชน

การขอใบรับรองการตรวจวัสดุที่ใช้ประจำเรือ

การขอใบรับรองการตรวจวัสดุที่ใช้ประจำเรือ

กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดอุปกรณ์ที่จะต้องได้รับอนุมัติก่อนที่จะนำไปใช้หรือติดตั้งบนเรือ ถ้าอุปกรณ์ที่อยู่บนเรือนั้นยังไม่ได้เคยได้รับการอนุมัติจะส่งผลให้ไม่ผ่านการตรวจสภาพเรือ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ชื่อเดิมคือ “กรมเจ้าท่า”) อนุมัติอุปกรณ์ประจำเรือ สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติได้ที่สำนักมาตรฐานเรือ (ชื่อเดิมคือ “กองตรวจเรือ”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ เท่านั้น โดยใช้แบบคำร้องทั่วไป(แบบ ก.5) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา
การขออนุมัติอุปกรณ์ประจำเรือ
1. รับคำร้อง/ตรวจสอบ แบบ ก.5
2. ผู้อำนวยการมอบหมายงาน
3. ส่วนมาตรฐานเรือ ทำการ
4. จัดทำรายงานและใบสำคัญ
5. ผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม
6. เก็บค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. รายละเอียดวัสดุ
5. ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

1. ช่วงยื่นคำร้อง- 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลายื่นคำขอ)- 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 7 วัน 1 วัน 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-