บริการประชาชน

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (การขาย/ขายฝาก/ยกให้)

ผู้ที่มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (กรณีขายเรือ/ขายฝากเรือ/ยกเรือให้)

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร 2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน นายทะเบียนอนุมัติเก็บค่าธรรมเนียม 3. จัดทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

ฝ่ายผู้ขาย (บุคคลธรรมดา)
1. คำร้องแก้กรรมสิทธิ์เรือ บ.56, ก.5, แบบ บ.65
2. ใบทะเบียนเรือไทย
3. ใบอนุญาตใช้เรือ
4. ใบเสร็จรับเงิน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ขายเรือของคู่สมรส
8. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ให้ความยินยอม
9. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ในกรณีสมรส)
10. สำเนาใบหย่าในกรณีหย่า (ในกรณีหย่า เอกสารตามข้อ 6, 7, 8 ไม่ต้องใช้)
ฝ่ายผู้ขาย (นิติบุคคล)
1. ใบทะเบียนเรือไทย
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทให้ขายเรือ
4. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
6. วัตถุประสงค์รับรองจากกรมทะเบียนการค้า
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
ฝ่ายผู้ซื้อ (บุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
ฝ่ายผู้ซื้อ (นิติบุคคล)
1. สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3. วัตถุประสงค์
4. หนังสือบริคณฑ์สนธิ
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับรับรองจากกรมทะเบียนการค้า
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองให้เพิ่ม
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-