บริการประชาชน

การถอนทะเบียนเรือไทย

การถอนทะเบียนเรือไทย

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะถอนทะเบียนเรือไทย เนื่องจากจำนวนหุ้นในบริษัทไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเจ้าของเรือขาดคุณสมบัติถือกรรมสิทธิ์เรือไทย หรือประสงค์ถอนทะเบียนเรือไทยเพื่อไปจดทะเบียนเรือยังประเทศอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการถอนทะเบียนเรือไทย
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน รับคำร้อง
3. เก็บค่าธรรมเนียม
4. นายทะเบียนเรียกคืนใบทะเบียนเรือไทย(และใบอนุญาตใช้เรือแล้วแต่กรณี) / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบทะเบียนเรือไทย
4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-