บริการประชาชน

การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล / ดวงตราบริษัท

ให้บริการเปลี่ยนที่อยู่, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ดวงตราบริษัท

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขั้นตอนเปลี่ยนที่อยู่, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ดวงตราบริษัท
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน รับคำร้อง
3. เก็บค่าธรรมเนียม
4. บันทึกรายการในใบอนุญาตใช้เรือ, ใบทะเบียนเรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบทะเบียนเรือไทย
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-