บริการประชาชน

การแจ้งงดใช้เรือ / ขอยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะของดใช้เรือชั่วคราว หรือขอยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ เนื่องจากเรือชำรุด, สูญหาย, อับปางหรือถูกทำลาย

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขั้นตอนการแจ้งงดใช้เรือ, ขอยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน รับคำร้อง
3. เก็บค่าธรรมเนียม
4. ออกใบงดใช้เรือ / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตำรวจกรณีเรือสูญหาย
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-