บริการประชาชน

การขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ

การขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ

ให้บริการแก่ผู้ประสงค์จะโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง เก็บค่าธรรมเนียม
3. นายทะเบียนอนุญาตการโอนพร้อมส่งสำเนาเอกสารเรือไปให้นายทะเบียนเมืองท่าใหม่
4. นายทะเบียนเมืองท่าใหม่ออกใบทะเบียนเรือไทยฉบับใหม่ / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบทะเบียนเรือไทย
4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-