บริการประชาชน

การขอสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ / ใบแทนใบทะเบียนเรือไทย

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอสำเนาใบอนุญาตใช้เรือหรือใบแทนใบทะเบียนเรือไทยเนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยชำรุดหรือสูญหาย

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการขอสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ, ใบแทนใบทะเบียนเรือไทย
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง
3. เสนออธิบดีเพื่อขออนุมัติพร้อมประกาศยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือสูญหาย / เก็บค่าธรรมเนียม
4. ออกสำเนาใบอนุญาตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้อง บ.79, บ.81
2. ใบอนุญาตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทย (กรณีชำรุด)
3. ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตำรวจ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ การจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-