บริการประชาชน

การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ

ผู้ประสงค์จะทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 พระราชบัญญัติเรือไทย 2481 ต้องจดทะเบียนเรือไทยและให้บริการเปลี่ยนชื่อเรือ

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ
หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ขั้นตอน
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐานรับคำร้อง
2.1 กรณีจดทะเบียนเรือไทย ตรวจสอบชื่อเรือ / ให้หมายเลข / เก็บค่าธรรมเนียม
2.2 กรณีเปลี่ยนชื่อเรือ ตรวจสอบชื่อเรือ / เสนออธิบดีเพื่อขออนุมัติ / เก็บค่าธรรมเนียมพี้อมค่าประกาศเปลี่ยนชื่อเรือ
2.3 กรณีจดทะเบียนเรือไทย บันทึกรายการในสมุดทะเบียนเรือ / ออกใบทะเบียน / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน
2.4 กรณีเปลี่ยนชื่อเรือ บันทึกรายการในใบอนุญาตใช้เรือ,ใบทะเบียนเรือไทย / นายทะเบียนลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. คำร้องแบบฟอร์ม ก.5
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย / ใบทะเบียนเรือไทย(กรณีเปลี่ยนชื่อเรือ)
4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์จากกรมทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-