คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1
กรณีข้อสอบถามเกี่ยวกับ การโอนรถ การเสียภาษีรถ ใบแสดงการเสียภาษีหาย ป้ายทะเบียนชำรุด/หาย การสอบใบอนุญาตการขับขี่รถ การเสริมแหนบรถ การต่อทะเบียนรถใหม่ ฯลฯ
ตอบ : เนื่องจากข้อสอบถามข้างต้น อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก จึงขอแจ้งช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th
อีเมล [email protected]
2
กรณีต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์เวนคืน สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน

หรือติดต่อ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-3141
3
ถ้าจะนำโดรนมาใช้ในราชการ หรือใช้ส่วนตัว ต้องขออนุญาตอย่างไรบ้าง แล้วมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง โดรนที่ไม่ติดกล้องสามารบินในด้านการกีฬา หรือฝึกบิน ได้หรือไม่
4
อยากทราบว่ากระทรวงคมนาคมรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ ถ้ารับแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ :    เบื้องต้นต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ส่งนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย ถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แจ้งข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ว่ามาจากสาขา/คณะใด และความต้องการฝึกงานด้านไหน จากนั้นทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะพิจารณาสอบถามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี ว่าจะรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ ถ้าหากมีหน่วยงานใดประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่อย่างไร ทางกองการเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบกลับไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต (ชจ.) กองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 3 ชั้น 1)
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2283 3003, 0 2283 3082 โทรสาร 0 2280 6115