การประเมิน ITA ปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     - ประกาศรับสมัครงาน
     - Facebook กรมการขนส่งทางราง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network

การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนปฏิบัติราชการปี 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
รายงานผลการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
รายงานอุบัติเหตุการขนส่งทางราง
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางราง
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการขนส่งทางราง
- หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
    - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
    - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
    - ประกาศ อกพ. กรม หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลประเมิน
    - หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
    - หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 และ ระดับ 2
    - หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน