บริการประชาชน

การขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ หรือการขอรับรองสำเนาต้นทะเบียนรถ

ให้บริการยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ หรือขอสำเนา ต้นทะเบียนรถ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ
3. ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบคำขอ นายทะเบียนพิจารณา/ อนุมัติ
4. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จฯ รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถหรือสำเนาต้นทะเบียนรถ
5. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ หรือ ใบแต่งทนาย
2. หลักฐานประจำตัวผู้ขอตรวจสอบ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-