บริการประชาชน

การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจสภาพ)

การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจสภาพ)

ให้บริการโดยผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอนำรถไปตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นใช้งานอยู่

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
3. รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ
4. บันทึกรายการในคอมพิวเตอร์และหนังสือขอความร่วมมือตรวจสภาพรถ/ตรวจสอบรถเสนอหัวหน้างานพิจารณาลงนามในหนังสือขอความร่วมมือตรวจสภาพรถ/ตรวจสอบรถ
5. หัวหน้างานพิจารณาลงนามในหนังสือขอความร่วมมือตรวจสภาพรถ/ตรวจสอบรถจ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

55 นาที

ค่าธรรมเนียม

-