บริการประชาชน

การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน

การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน

ให้บริการยื่นคำร้องขอใช้ หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

3.5 วัน

ค่าธรรมเนียม

-