บริการประชาชน

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล

ให้บริการยื่นคำร้องขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กส่วนบุคคล พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

-

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือชี้แจงการใช้รถ
2. แผนที่การใช้รถ
3. ภาพถ่ายกิจการและภาพถ่ายรถ
4. หลักฐาน ประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-