บริการประชาชน

การโอนทะเบียน

ให้บริการโอนทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่ง ที่ได้รับการบรรจุรถในประกอบการของจังหวัดนั้นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยบรรจุรถคันที่จะรับโอนไว้ในบัญชี ขส.บ.11 ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว
2. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ใช้เฉพาะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งที่มาบรรจุรถในบัญชี ขสบ.11
3. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
4. ผ่านการตรวจสอบรถ ชำระค่าธรรมเนียม และเจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
5. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
หมายเหตุ - ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันโอนรถ คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายหรือหลักฐานอื่นๆ ได้แก่พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น
3. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถซึ่งลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน แบบบันทึกการตรวจสอบรถ

ระยะเวลาการให้บริการ

6 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน

ค่าธรรมเนียม

-