บริการประชาชน

การโอนรถ

ให้บริการยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์
2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน แบบบันทึกการตรวจสอบรถ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ รวมระยะเวลารอก่อนยื่นคำขอ 2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-