บริการประชาชน

การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ

ให้บริการยื่นคำร้องออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบแทน
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศ
3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการทะเบียนเป็นนิติบุคคล(กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
5. บัตรผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-