บริการประชาชน

การแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ

ให้บริการยื่นคำร้องขอแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ ณ ส่วนทะเบียนรถ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
2. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ พร้อมหนังสือแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบแทน พร้อมภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดา)
3. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
5. บัตรผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระยะเวลารอก่อนยื่นคำขออีกประมาณ 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-