บริการประชาชน

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

ให้บริการยื่นคำร้องขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
- กรณีขอจดทะเบียนรายละ 1 คัน คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ
- กรณีขอจดทะเบียนเกิน 10 คัน คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือชี้แจงการใช้รถ
2. แผนที่การใช้รถ
3. ภาพถ่ายกิจการ และภาพถ่ายรถ
4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 วัน

ค่าธรรมเนียม

-