บริการประชาชน

การตรวจสอบรถ/สภาพรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

- ให้บริการตรวจสอบรถ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- ให้บริการตรวจสภาพรถ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ประกอบการขนส่งนำรถไปตรวจสอบ เพื่อดำเนินการทางทะเบียนรถ ณ.ที่ทำการฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่ง โดยใช้เอกสารเพื่อดำเนินการทางทะเบียนรถ และประเมินราคารถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบการขนส่งนำรถไปตรวจสภาพ เพื่อดำเนินการทางทะเบียนรถ ณ.ที่ทำการฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่ง โดยใช้เอกสารเพื่อดำเนินการทางทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

หลักฐานที่ใช้

การตรวจสอบรถ
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานอื่น
การตรวจสภาพรถ
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการแจ้งจำหน่ายรถ
3. หลักฐานอื่น

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-