บริการประชาชน

การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถ ตามมาตรา 89

ให้บริการคำร้องแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐานผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องแจ้งใช้รถพร้อมหลักฐานผู้ประกอบการ
2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ
3. ชำระเงินค่าภาษีประจำปี และเจ้าหน้าที่เป็นบันทึกรายการ
4. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน พร้อมใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน

ระยะเวลาการให้บริการ

2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 40 นาที

ค่าธรรมเนียม

-