บริการประชาชน

การจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า

ให้บริการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถ ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
2. ตรวจสอบการบรรจุในบัญชี ขส.บ.11 และการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์รถ
3. ขออนุมัตินายทะเบียนกลาง และบันทึกการลงบัญชีคุมหลักฐานของคัสซี
4. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
6. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ, เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
3. หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐานการนำเข้าได้แก่ ใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า
4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

แบบฟอร์ม

แบบคำขอจดทะเบียนรถ
เฉพาะเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาการให้บริการ

16 ขั้นตอน 4 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการรวมระยะเวลารอก่อนยื่นคำขอ 5 วัน

ค่าธรรมเนียม

-