บริการประชาชน

การขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียน

ให้บริการยื่นคำร้องขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียน ณ ส่วนสำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนรถไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐาน
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
4. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียน
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. กรณีขอหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถแทนสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความหายไว้ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือบันทึกถ้อยคำเอกสารหายต่อเจ้าหน้าที่มาแสดง
2. กรณีหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถชำรุด ให้นำหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถที่ชำรุดมาแสดงด้วย
3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที และระยะเวลารอก่อนยื่นคำขออีกประมาณ 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-