บริการประชาชน

การขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

ให้บริการยื่นคำร้องขอใบแทนเครื่องหมายแสดงภาษี ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐาน
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
4. รับหนังสือและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หรือบันทึกถ้อยคำเอกสารหายต่อเจ้าหน้าที่
3. กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชำรุด ให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ชำรุดมาแสดงด้วย
4. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และระยะเวลารอก่อนยื่นคำขออีกประมาณ 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-