บริการประชาชน

การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขอ เพื่อนำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอต่อฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่ง โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะนำรถไปตรวจสภาพ,ตรวจสอบที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น โดยเสนอให้หัวหน้างานอนุญาต และลงนามหนังสือแจ้งให้ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น เป็นผู้ดำเนินการให้
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และระยะเวลารอก่อนยื่นคำขออีกประมาณ 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-