บริการประชาชน

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่มิเตอร์)

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่มิเตอร์)

ให้บริการยื่นคำร้องการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีรถยนต์รับจ้าง

ขั้นตอนการให้บริการ

กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ - กรณีการขอไม่เกิน 50 คัน
- กรณีการขอตั้งแต่ 51 คัน ถึง 100 คัน
- กรณีการขอตั้งแต่ 101 คัน ถึง 200 คัน
- กรณีการขอตั้งแต่ 200 คัน ขึ้นไป
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ

หลักฐานที่ใช้

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3. สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
4. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต์ที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายสถานที่จอดรถ
6. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
7.แผนผังแสดงรายละเอียดที่ตั้งสถานที่จอดรถ จำนวนลักษณะขนาดและกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ยื่นขอจดทะเบียน
8. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์
9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
2. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. ตัวอย่างรอยประทับตราของผู้ขอ
4. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต์
5. รูปถ่ายสำนักงาน และสถานที่จอดรถ
6. แผนที่สำนักงานและสถานที่จอดรถ
7. แผนผังแสดงรายละเอียดที่ตั้งสถานที่จอดรถ จำนวนลักษณะขนาดและกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ยื่นขอจดทะเบียน
8. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์
9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)
10. หลักฐานการดำเนินการในรอบสามเดือนที่ผ่านมา (กรณีเพิ่มรถ)

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

17 นาที

ค่าธรรมเนียม

-