บริการประชาชน

การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ

ให้บริการยื่นคำร้องออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จฯ ออกใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษี (กรณีขอใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษี)
3. ออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ)
4. บันทึกรายการต้นทะเบียนรถและใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ
5. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนาม
6. จ่ายเรื่อง
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบแทน
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศ
3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดา) หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
5. บัตรผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-