บริการประชาชน

การอนุญาตนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถที่มิได้จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร

เป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอใบอนุญาตนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถที่ยังมิได้จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอนการให้บริการ

การดำเนินการอนุญาตนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถที่มิได้จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร

หลักฐานที่ใช้

1. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
2. กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ระบุกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนนิติบุุคคล
3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-