บริการประชาชน

การอนุญาตนำรถหรือเครื่องยนต์ที่จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร

ให้บริการยื่นคำร้องขออนุญาตนำรถที่จดทะเบียนแล้วออกนอก ราชอาณาจักร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
3. รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ
4. บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
5. นายทะเบียนพิจารณา/ ลงนาม การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
6. หัวหน้างานตรวจสอบและพิจารณานำเสนอหัวหน้าฝ่าย
7. นายทะเบียน(หัวหน้าฝ่าย) พิจารณา/ ลงนาม หนังสือแสดงการอนุญาตนำรถออกนอกราชอาณาจักรตลอดไป
8. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-