บริการประชาชน

การรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์

การรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์

เป็นการที่นายทะเบียนรับรองและแจ้งต่อนายทะเบียนจังหวัดที่จะรับจดทะเบียนรถหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ว่าที่รถที่จะนำไปจดทะเบียนหรือเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนนั้นได้มีการดำเนินการตามมาตรา 20 โดยถูกต้องแล้ว สามารถรับดำเนินการทางทะเบียนได้โดยถูกต้อง

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอ/รับรองหลักฐานจากระบบคอมพิวเตอร์และลงนาม
2. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
2. กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ระบุกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมถ่ายภาพสำเนา บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

15 นาที

ค่าธรรมเนียม

-